Duomenų apsauga

VAIZDO STEBĖJIMAS

Informuojame, kad UAB „Gulbelės prekyba“ (įmonės kodas 174822470, adresas Kęstučio g. 44, Šakiai, el. paštas info@gulbelesprekyba.lt) tvarko jūsų asmens duomenis UAB „Gulbelės prekyba“ nustatytu asmenų ir turto apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo (vaizdo stebėjimas) tikslu ir priemonėmis. Tvarkyti jūsų duomenis būtina siekiant teisėtų UAB „Gulbelės prekyba“ bei jos klientų interesų – apsaugoti darbuotojus, klientus, jų bei bendrovės turtą, identifikuoti pažeidėjus. Vaizdo duomenų nėra nei reikalaujamas, nei privalomas, tačiau savo ar transporto priemonės atvaizdą (įskaitant, transporto priemonės valstybinį numerį) slepiantis asmuo bus stebimas ypač atidžiai. Esant teisės pažeidimams, vaizdo duomenys perduodami ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams; įvykus draudiminiam įvykiui, vaizdo duomenys teikiami draudimo bendrovei. Minėti asmens duomenys saugomi 14 dienų. UAB „Gulbeles prekyba“ duomenų apsaugos pareigūno el. paštas martynas@gulbelesprekyba.lt , tel. 8 345 51512. Primename, kad jūs turite teisę prašyti leisti susipažinti su jūsų asmens duomenimis, ištaisyti asmens duomenis, teisės aktais numatytais atvejais juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Informuojame, kad jūs turite teisę dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju UAB „Gulbelės prekyba“ nebetvarko jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai UAB „Gulbelės prekyba“ įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.